Cirkustika

Projekt CIRKUSTIKA navazuje na naše zkušenosti z projektů, činností, které jsme v uplynulých letech nasbírali při spolupráci se vzdělávacími institucemi a práci se skupinami dětí a dospívajících. V souvislosti s naší činností směrem k široké veřejnosti a zejména potom právě dětem a dospívajícím je cílem a vizí naší práce nejen rozvíjet jedince v oblasti pohybových dovedností, ale též se podílet na formování jeho vztahu ke kultuře a zájmu o ní, uvědomování si uměleckých a historických hodnot a v neposlední řadě budování kulturního povědomí zejména ve vztahu k novým formám umění.

Vzhledem k charakteru nového cirkusu, jenž dle nás mluví univerzálním jazykem srozumitelným všem a zároveň nekompetitivní povaze cirkusových aktivit, máme jedinečnou možnost působit a pozitivně  ovlivňovat širokou škálu jedinců. Ukazuje se, že nový cirkus působí a spojuje jedince bez rozdílu věku, pohlaví, sociokulturního zázemí, osobnostního a sociálního nastavení, fyzických i mentálních predispozic. Ze zmíněných zkušeností práce s cílovou skupinou a zároveň pedagogické praxe některých lektorů víme, že dalším velkým benefitem povahy nového cirkusu je schopnost působit v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje jedince.

Skrze správné metodické uchopení dílčích her, technik a aktivit lze dosahovat rozvoje takových dovedností, schopností, postojů a hodnot jedince, jenž jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jazykem RVP lze tedy mluvit o rozvoji klíčových kompetencí, jazykem univerzálním potom o životních kompetencích (tzv. life skills).

Tomu napomáhá v neposlední řadě též reflektivní pojetí aktivit, na který se zaměřujeme. Skrze sebereflexi dochází k ukotvení prožitků a zážitků jedince a zasazení do hlubších struktur osobnosti. Lze tak působit zejména na poznávání slabých a silných stránek, rozvoj kreativního myšlení, vytrvalosti a odolnosti, komunikace ve skupině, budování mezilidských vztahů, vzájemné důvěry a spolupráce, posilování charakteru jedince a výchovu k odpovědnosti a celoživotnímu učení.


Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

Dáda Pelesná dagmar@zongleros.cz